Cấu tạo trong của thân non

1. Cấu tạo trong của thân non

Thân non của tất cả các loại cây là phần ở ngọn thân và ngọn cành. Thân non thường có màu xanh lục

* Cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non

2. So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân thân non

- Giống nhau:

+ Có cấu tạo từ tế bào

+ Gồm các bộ phận: vỏ và trụ giữa

- Khác nhau