Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn

Cấu tạo của hệ tuần hoàn

Dịch tuần hoàn: máu hoặc hỗn hợp máu và dịch mô, hoà tan các chất dinh dưỡng và các chất khí → vận chuyển các chất từ cơ quan này sang cơ quan khác đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.

Tim: hút và đẩy máu trong hệ mạch → máu được tuần hoàn liên tục trong hệ mạch

Hệ thống mạch máu: gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch

Chức năng của hệ tuần hoàn

Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxi cho tế bào hoạt động

Đưa các chất thải đến thận, phổi, da để thải ra ngoài

→ Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.