CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN VỚI TÍNH TỪ NGẮN

N1 + to be + adj-er + than + N2

Trong đó:

  • N1 là danh từ thứ nhất
  • N2 là danh từ thứ hai

 

Với tính từ ngắn, thêm đuôi “er” vào sau tính từ

Ví dụ:

- I am shorter than my brother.

(Tôi thấp hơn anh trai tôi.)

- His pen is newer than my pen.

(Bút của anh ấy mới hơn bút của tôi)