Cấu trúc thì Tương lai đơn

Ví dụ:

- I will always love you. (Em sẽ luôn luôn yêu anh.)

- I won’t tell her the truth.(Tôi sẽ không nói với cô ấy sự thật.)

- Q: Will he go to the post office to take the parcel for you? (Cậu ta sẽ đến bưu điện để nhận bưu kiện cho em chứ?)

  A: No, he won’t (Không, cậu ấy sẽ không)