CÁU TRÚC VỚI "CAN"

 a. Câu khẳng định

S + can + V nguyên thể

Ví dụ:

- My father can fix everything. 

(Bố tôi có thể sửa chữa mọi thứ.)

- She can speak 5 languages. 

(Cô ấy có thể nói được 5 thứ tiếng.)

 

b. Câu phủ định

S + cannot/ can’t + V nguyên thể

Ví dụ:

- He can’t cook.

(Anh ta không biết nấu ăn)

- Fish cannot fly.

(Cá không thể bay được.)

 

c. Câu nghi vấn

Can + S + V nguyên thể?

Yes, S + can/ No, S + can’t

Ví dụ:

- Can I park here? - No, you can’t.

(Tôi có thể đỗ xe ở đây được không? - Không, bạn không thể.)  

- Can you type 100 words in a minute? - Yes, I can.

(Bạn có thể gõ được 100 từ trong 1 phút không? - Có, mình có thể.)