Chính tả: Ai có lỗi ?

1. Nghe- viết : Ai có lỗi ? (đoạn 3)

?

- Tìm tên riêng trong bài chính tả.

- Tên riêng đó được viết như thế nào ?

Trả lời :

- Tên riêng trong bài chính tả: Cô-rét-ti , En-ri-cô

- Tên riêng đó được viết hoa chữ đầu tiên, các tiếng được ngăn cách với nhau bằng dấu gạch ngang.

2. Tìm các từ ngữ chứa tiếng :

a) Có vần uếch

b) Có vần uyu

Gợi ý :

- Có vần uếch : huếch hoác, rỗng tuếch, …

- Có vần uyu : khuỷu tay, khúc khuỷu, ...

3. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

a)

- (xấu, sấu) : cây … , chữ …

- (sẻ, xẻ) : san … , … gỗ

- (sắn, xắn) : … tay áo, củ …

b)

- (căn, căng) : kiêu … , … dặn

- (nhằn, nhằng) : nhọc … , lằng …

- (vắn, vắng) : … mặt, ... tắt

Trả lời :

a)

- cây sấu, chữ xấu

- san sẻ, xẻ gỗ

- xắn tay áo, củ sắn

b)

- kiêu căng, căn dặn

- nhọc nhằn, lằng nhằng

- vắng mặt, vắn tắt