Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh

1. Nghe - viết : Bác sĩ Y-éc-xanh (từ Tuy nhiên, tôi với bà … đến được rộng mở, bình yên.)

2.

a) Điền vào chỗ trống r , d hay gi ? Giải câu đố.

      …áng hình không thấy, chỉ nghe

Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa …ừng xanh

      Đã về bên cửa …ung mành leng keng.

Trả lời :

        Dáng hình không thấy, chỉ nghe

Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa rừng xanh

      Đã về bên cửa rung mành leng keng

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Giải câu đố.

Giọt gì từ biên, từ sông

    Bay lên lơ lưng mênh mông lưng trời

Coi tiên thơ thân rong chơi

Gặp miền gió rét lại rơi xuống trần.

Trả lời :

Giọt gì từ biển, từ sông

    Bay lên lơ lửng mênh mông lưng trời

Cõi tiên thơ thẩn rong chơi

Gặp miền gió rét lại rơi xuống trần.

3. Viết lời giải câu đố em vừa tìm được ở bài tập 2.

a) Là ngọn gió.

b) Là giọt mưa.