Chính tả: Bài hát trồng cây

1. Nhớ - viết : Bài hát trồng cây (Từ đầu đến Mau lớn lên từng ngày)

2. Điền vào chỗ trống :

a) rong, dong hay giong ?

    … ruổi, … chơi, thong …, trống … cờ mở, gánh hàng …

- Trả lời : rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giong cờ mở, gánh hàng rong

b) rủ hay ?

    cười … rượi, nói chuyện … rỉ,  … nhau đi chơi, lá … xuống mặt hồ.

- Trả lời :  cười rượi, nói chuyện rủ rỉ,  rủ nhau đi chơi, lá rủ xuống mặt hồ.

3. Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

Gợi ý đặt 2 câu :

a) Từ sáng sớm tinh mơ, em đã nghe thấy tiếng rao của những gánh hàng rong.

b) Lâu ngày mới gặp lại, hai chúng tôi cùng ngồi nói chuyện rủ rỉ với nhau.