Chính tả: Bàn tay cô giáo

1. Nhớ - viết: Bàn tay cô giáo (cả bài)

2. Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

     …í thức là những người …uyên làm các công việc …í óc như dạy học, …ữa bệnh, …ế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động …ân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ …í thức đang đem theo hết …í tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng  ta.

Trả lời :

     Trí thức là những người chuyên làm các công việc trí óc như dạy học, chữa bệnh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động chân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức đang đem theo hết trí tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng  ta.

3. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

      Trên đồng ruộng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, ơ đâu, ta cung gặp nhưng trí thức đang lao động quên mình. Các ki sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới, ki thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các ki sư cơ khí cùng công nhân san xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành người có ích cho xa hội. Các bác sĩ chữa bệnh cho dân.

Trả lời :

  Trên đồng ruộng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, đâu, ta cũng gặp những trí thức đang lao động quên mình. Các sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới, thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các sư cơ khí cùng công nhân sản xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành người có ích cho hội. Các bác sĩ chữa bệnh cho dân.