Chính tả: Bàn tay mẹ

Phương pháp :

- Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

- Điền đúng vần an, at

- Điền đúng chữ g gh :

+ viết gh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết g trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Bàn tay mẹ (từ “Hằng ngày” đến “một chậu tã lót đầy”).

2. Điền vần : an hay at ?

Đáp án : kéo đàn, tát nước

3. Điền chữ : g hay gh ?

Đáp án : nhà ga, cái ghế