Chính tả: Buổi học thể dục

1. Nghe - viết: Buổi học thể dục (từ Thầy giáo nói … đến hết)

2. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục.

Lưu ý : viết hoa chữ đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các chữ.

       Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

3) Điền vào chỗ trống :

a) s hay?

nhảy …a, nhảy …ào, …ới vật

Trả lời : nhảy xa, nhảy sào, sới vật.

b) in hay inh ?

điền k…, truyền t…, thể dục thể h…`

Trả lời : điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình.