Chính tả: Các em nhỏ và cụ già

1. Nghe - viết : Các em nhỏ và cụ già (đoạn 4)

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

- Làm sạch quần áo, chăn màn… bằng cách vò, chải, giũ… trong nước: giặt

- Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng: rát

- Trái nghĩ với ngang: dọc

b) Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau :

- Trái nghĩa với vui : buồn

- Phần nhà được ngăn bằng tường, vách kín đáo : buồng

- Vật bằng kim loại, phát ra tiếng kêu để báo : chuông