Chính tả: Cảnh đẹp non sông

1. Nghe – viết : Cảnh đẹp non sông (từ Đường vô xứ Nghệ … đến hết).

?

- Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

- Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.

Trả lời :

- Tên riêng : Nghệ, Hải Vân, Hòn Hồng, Hàn, Nhà Bè, Gia Định, Đồng Nai, Tháp Mười.

+ Dòng 6 chữ bắt đầu bắt đầu viết từ ô thứ 2

+ Dòng 8 chữ bắt đầu viết từ ô thứ 1

+ Hai dòng cuối bài : cả hai chữ đầu dòng đều viết ở ô thứ 1

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau ?

- Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng : chuối.

- Làm cho người khỏi bệnh : chữa

- Cùng nghĩa với nhìn : trông

b) Chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau :

- Mang vật nặng trên vai : vác

- Có cảm giác cần uống nước : khát

- Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống dưới thấp : thác