Chính tả: Cậu bé thông minh

1. Tập chép: Cậu bé thông minh (từ Hôm sau… đến để xẻ thịt chim.)

- Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang

- Những chữ trong bài chính tả được viết hoa: Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

2. Điền vào chỗ trống :

a) l hay :

- hạ …ệnh

- …ộp bài

- hôm …ọ

b) an hay ang :

- đ… hoàng

- đ… ông

- s… loáng

Trả lời :

a) hạ lệnh, nộp bài, hôm nọ.

b) đàng hoàng, đàn ông, sáng loáng

3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Trả lời :