Chính tả: Chiếc áo len

1. Nghe –viết : Chiếc áo len (đoạn 4)

? Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì ?

Trả lời : Trong đoạn này, lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

2.

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

cuộn …òn,                  …ân thật,                    chậm…..ễ

Trả lời : cuộn tròn, chân thật, chậm tr

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Giải câu đố.

-          Vừa dài mà lại vừa vuông

    Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

                                                         (Là cái gì?)

Trả lời : Cái thước kẻ.

-          Tên nghe nặng trịch

            Lòng dạ thẳng băng

            Vành tai thợ mộc nằm ngang

         Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

                                        (Là cái gì?)

Trả lời : Cái bút chì.

3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Trả lời :