Chính tả: Chiều trên sông Hương

1. Nghe - viết :

Chiều trên sông Hương

   Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng… Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn…

                                                                                                 Hoàng Phủ Ngọc Tường

?

 - Bài chính tả có mấy câu ?

- Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời :

- Bài chính tả có 3 câu.

- Những chữ phải viết hoa :

+ Những chữ đứng đầu câu : Chiều, Cuối, Phía,  Đâu

+ Tên riêng : Hương, Huế, Cồn Hến, Hoàng Phủ Ngọc Tường

2. Điền vào chỗ trống oc hay ooc ?

   con s…´, mặc quần s…´ , cần cẩu m…´ hàng , kéo xe rơ-m…´

Trả lời : con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe rơ- moóc

3. Viết lời giải các câu đố sau :

a)      Để nguyên – giúp bác nhà nông

   Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà.

         Thêm sắc – từ lúa mà ra

   Đố bạn đoán được đó là chữ chi ?

                                     (Là những chữ gì ?)

- Là chữ: trâu, trầu, trấu

b) Quen gọi là hạt

    Chẳng nở thành cây

    Nhà cao nhà đẹp

    Dùng tôi để xây.

                  (Là hạt gì ?)

- Là: hạt cát