Chính tả: Cóc kiện trời

1. Nghe - viết :

Cóc kiện trời

    Thấy trời hạn hán quá lâu, làm ruộng đồng, cây cỏ, chim muông chết dần, chết mòn vì khát, Cóc quyết lên thiên đình kiện ông Trời. Cùng đi với Cóc có Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Dưới sự chỉ huy khôn khéo của Cóc, các con vật đã đánh thắng đội quân nhà Trời, buộc Trời phải cho mưa xuống trần gian.

? Những từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời :

- Những từ đứng đầu câu : Thấy, Dưới

- Tên riêng của các nhân vật : Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo, Trời

2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

3. Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

cây …ào, …ào nấu. lịch …ử, đối ….ử

Trả lời : cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử.

b) o hay ô ?

chín m…ng, mơ m…ng, hoạt đ…ng, ứ đ…ng

Trả lời : chín mng, mơ mng, hoạt đng, ứ đng.