Chính tả: Đôi bạn

1. Nghe – viết : Đôi bạn (đoạn 3)

2. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a)

- (châu, trâu) : Bạn em đi chăn …, bắt được nhiều … chấu.

- (chật, trật) : Phòng họp … chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất … tự.

- (chầu, trầu) : Bọn trẻ ngồi … hẫu, chờ bà ăn … rồi kể chuyện cổ tích.

Trả lời :

- Bạn em đi chăn trâu, bắt được nhiều châu chấu.

- Phòng họp chật chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất trật tự.

- Bọn trẻ ngồi chầu hẫu, chờ bà ăn trầu rồi kể chuyện cổ tích.

b)

- (bão, bảo): Mọi người … nhau dọn dẹp đường làng sau cơn …

- (vẽ, vẻ): Em … mấy bạn … mặt tươi vui đang trò chuyện.

- (sữa, sửa): Mẹ em cho em bé uống … rồi … soạn đi làm.

Trả lời :

- Mọi người bảo nhau dọn dẹp đường làng sau cơn bão.

- Em vẽ mấy bạn vẻ mặt tươi vui đang trò chuyện.

- Mẹ em cho em bé uống sữa rồi sửa soạn đi làm.