Chính tả: Hũ bạc của người cha

1. Nghe - viết : Hũ bạc của người cha. (từ Hôm đó… đến biết quý đồng tiền)

2. Điền vào chỗ trống ui hay uôi ?

- m…˜ dao , con m…˜

- hạt m…´ , m…´ bưởi

- n…´ lửa, n… nấng

- t…’ trẻ, t…’ thân

Trả lời :

- mũi dao, con muỗi.

- hạt muối, múi bưởi.

- núi lửa, nuôi nấng.

- tuổi trẻ, tủi thân.

3. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

- Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên : sót

- Món ăn bằng gạo nếp, đồ chín : xôi

- Trái nghĩa với tối : sáng

b) Chứa tiếng có vần ât hoặc âc, có nghĩa như sau :

- Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhụy hoa làm ra : mật ong

- Vị trí trên hết trong bảng xếp hạng : nhất

- Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi : gấc