Chính tả: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

1. Nghe - viết : Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (Từ đầu đến của mỗi một người yêu nước)

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hay ?

Giảm 20 cân

    Một người to béo kể với bạn :

- Tôi muốn gầy bớt đi, bác …ĩ khuyên tôi là mỗi …áng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng …ung quanh thị …ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra ao ? -Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi …út mất 20 cân.

                                                                                                                Truyện vui

Trả lời :

    Một người to béo kể với bạn :

- Tôi muốn gầy bớt đi, bác sĩ khuyên tôi là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra sao ? - Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

b) in hay inh ?

Xếp thứ ba

    Chính khoe với Tín :

-   Bạn Vinh lớp m… là một vận động viên điền k…. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có t… không ?

    Tín hỏi :

-  Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba ?

-  À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học s… tham gia thôi.

                                                                                                                      Truyện vui

Trả lời :

    Chính khoe với Tín :

-   Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không ?

    Tín hỏi :

-  Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba ?

-  À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học sinh tham gia thôi.