Chính tả: Một mái nhà chung

1. Nhớ - viết : Một mái nhà chung (từ đầu đến Hoa giấy lợp hồng)

2. Điền vào chỗ trống :

a) ch hay tr ?                      

Mèo con đi học ban …ưa

Nón nan không đội, …ời mưa ào ào

Hiên …e không …ịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào "meo meo".

Trả lời :

Mèo con đi học ban trưa

Nón nan không đội, trời mưa ào ào

Hiên che không chịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào "meo meo".

 

b) êt hay êch ?

-  Ai ngày thường mắc lỗi

   T…´ đến chắc hơi buồn

   Ai được khen ngày thường

   Thì hôm nào cũng t…´  .

Trả lời :

-  Ai ngày thường mắc lỗi

   Tết đến chắc hơi buồn

   Ai được khen ngày thường

   Thì hôm nào cũng tết.

 

 

-     Thân dừa bạc ph…´  tháng năm

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Trả lời :

-     Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.