Chính tả: Một nhà thông thái

1. Nghe – viết :

Một nhà thông thái

    Ông Trương Vĩnh Ký là người có hiểu biết rất rộng. Nhà thông thái này sử dụng thành thạo tới 26 ngôn ngữ, tham gia nhiều hội nghiên cứu quốc tế. Ông để lại cho chúng ta hơn 100 bộ sách có giá trị về ngôn ngữ, lịch sử, văn học, địa lí,… Người đương thời liệt ông vào 18 nhà bác học nổi tiếng thế giới.

Theo TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM

Thông thái : có hiểu biết sâu rộng.

Liệt : xếp

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

- Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức : ra-đi-ô

- Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh : dược sĩ

- Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút : giây

b) Chứa tiếng có vần ươc hoặc ướt, có nghĩa như sau :

- Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ : thước

- Thi không đỗ : trượt

- Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh : dược sĩ

3. Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động :

a)  

- Chứa tiếng bắt đầu bằng r.         M: reo hò

Gợi ý : ra đi, ra lệnh, rống lên, rung cành, run rẩy, ríu rít, rút dây …

- Chứa tiếng bắt đầu bằng d.        M:  dạy học

Gợi ý :  dạy dỗ, dạo chơi, dạy dỗ, dang tay, dựa dẫm, dậm chân, …

- Chứa tiếng bắt dầu bằng gi.       M : gieo hạt

Gợi ý : gieo rắc, giao việc, giãy giụa, giương mắt, giành lại, giao việc, giáo huấn, chỉ giáo, giương mắt,…

b)

- Chứa tiếng có vần ươt.              M : trượt chân

Gợi ý : trượt ngã, vượt qua, tập dượt, lướt nhanh, rượt đuổi, …

- Chứa tiếng có vần ươc.              M : bước lên

Gợi ý : bước đi, rước đèn, tước vỏ cây, bắt chước,…