Chính tả: Nghe-viết: Vàm Cỏ Đông

1. Nghe - viết : Vàm Cỏ Đông (2 khổ thơ đầu)

? Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời :

Những chữ viết hoa :

+ Tên riêng : Vàm Cỏ Đông, Hồng.

+ Những chữ đầu câu thơ và sau dấu chấm than : Ở, Quê, Anh, Ơi, Đây, Bốn, từng, Bóng.

2. Điền vào chỗ trống it hay uyt ?

h…´ sáo , h…´ thở, s…´ ngã, đứng s…´ vào nhau.

Trả lời : huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít nhau.

3. Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng sau :

a)

- rá, giá

- rụng, dụng

Trả lời :

- rá rổ, giá cả, giá đỗ.

- rơi rụng, rụng rời, công dụng, gia dụng, trọng dụng.

b)

- vẽ, vẻ

- nghĩ, nghỉ

Trả lời :

- vẽ tranh, vẽ vời, tô vẽ, vẻ đẹp, vắng vẻ, vẻ vang.

- nghĩ ngợi, suy nghĩ, ý nghĩ, nghỉ ngơi, nghỉ giải lao, ngày nghỉ.