Chính tả: Người liên lạc nhỏ

1. Nghe- viết:  Người liên lạc nhỏ (Từ đầu đến Lững thững đằng sau.)

?

- Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

- Nhắc lại cách viết các tên riêng nói trên.

Trả lời :  

- Tên riêng trong bài chính tả : Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng.

- Cách viết : viết hoa những chữ cái đứng đầu mỗi tiếng.

2. Điền vào chỗ trống ay hay ây ?

- cây s…, ch…` giã gạo.

- d… học, ngủ d…

- số b…’ , đòn b…’

Trả lời :

- cây sậy, chày giã gạo

- dạy học, ngủ dậy

- số bảy, đòn bẩy

3. Điền vào chỗ trống:

a) l hay n ?

     Trưa …ay bà mệt phải … ằm

Thương bà cháu đã giành phần ...ấu cơm

    Bà cười: vừa …át vừa thơm

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi …ần.

                                        Vương Thừa Việt

Trả lời :

     Trưa nay bà mệt phải  nằm

Thương bà cháu đã giành phần nấu cơm

    Bà cười: vừa nát vừa thơm

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần.

b) i hay iê ?

   Kiến xuống suối t…` nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn kiến đi và suýt nữa thì d...m chết nó. Ch…m Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát h…’m.

Trả lời :

   Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó. Chim Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành, cây thoát hiểm.