Chính tả: Người lính dũng cảm

1. Nghe - viết : Người lính dũng cảm (từ Viên tướng khoát tay… đến hết)

2. Điền vào chỗ trống :

a) l hay ?

     Hoa …ựu ...ở đầy một vườn đỏ …ắng

     …ũ bướm vàng …ơ đãng …ướt bay qua.

                                                   Anh Thơ

b) en hay eng ?

-  Tháp Mười đẹp nhất bông s…

    Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

                                            Bảo Định Giang

-  Bước tới đèo ngang bóng xế tà

   Cỏ cây ch… đã, lá ch… hoa.

                                             Bà Huyện Thanh Quan

Trả lời :

a)  Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng

     Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua

b) 

- Tháp Mười đẹp nhất bông sen

   Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

- Bước tới đèo ngang bóng xế tà

  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

3. Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Trả lời :