Chính tả: Nhà rông ở Tây Nguyên

1. Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên (từ Gian đầu nhà rông … đến dùng khi cúng tế)

2. Điền vào chỗ trống ưi hay ươi ?

- khung c…’

- mát r…

- c…˜ ngựa

- g…’ thư

- s…’ ấm

- t…´ cây

Trả lời:  khung cửi, mát rượi, cưỡi ngựa, gửi thư, sưởi ấm, tưới cây.

3. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

a) - xâu, sâu

    - xẻ, sẻ

Gợi ý :

- xâu xa, xâu hạt, xâu xé, xâu kim…

- sâu hoắm, con sâu, sâu răng, sâu sắc, sâu xa, chim sâu…

- xẻ thịt, xẻ gỗ, xẻ tà, thơ xẻ, cưa xẻ…

- chia sẻ, chim sẻ, san sẻ…

b) - bật, bậc

    - nhất, nhấc

Gợi ý:

- bật nhảy, bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, …

- bậc thang, thứ bậc, bậc cửa, bậc thềm, bậc nhất, …

- nhất trí, thứ nhất, hợp nhất, nhất trí, thống nhất, đẹp nhất, …

- nhấc bổng, nhấc tay, nhấc chân, nhấc lên, …