Chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học

1. Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học (từ Cũng như tôi… đến hết)

2. Điền vào chỗ trống eo hay oeo ?

    nhà ngh…, ngoằn ng…, cười ngặt ngh…˜, ng.… đầu

Trả lời : nhà nghèo, ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu.

3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

- Cùng nghĩa với chăm chỉ : siêng năng

- Trái nghĩa với gần : xa

- Nước chảy rất mạnh và nhanh : xiết

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :

- Cùng nghĩa với thuê : mướn

- Trái nghĩa với phạt : thưởng

- Làm chín bằng cách đặt trực tiếp lên than, lửa : nướng