Chính tả: Ôn chữ hoa T

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa T cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

a) Tên riêng : Thăng Long, Trường Sơn.

b) Viết câu :

- Thể dục thường xuyên bằng nghìn viên thuốc bổ.

-    Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.

                                            Hồ Chí Minh