Chính tả: Ông tổ nghề thêu

1. Nghe – viết : Ông tổ nghề thêu (từ đầu đến Triều đình nhà Lê. )

2.

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

     Trần Quốc Khái thông minh, …ăm chỉ học tập nên đã …ở thành tiến sĩ, làm quan to …ong  …iều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, …ước thử thách của nhà vua láng giềng, ông đã xử …í rất giỏi làm …o mọi người phải kính …ọng. Ông còn nhanh …í học được nghề thêu của người Trung Quốc để …uyền lại cho nhân dân.

Trả lời :

     Trần Quốc Khái thông minh, chăm chỉ học tập nên đã trở thành tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, trước thử thách của nhà vua láng giềng, ông đã xử trí rất giỏi làm cho mọi người phải kính trọng. Ông còn nhanh trí học được nghề thêu của người Trung Quốc để truyền lại cho nhân dân.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

   Lê Qúy Đôn sống vào thời Lê. Từ nho, ông đa noi tiếng thông minh. Năm 26 tuôi, ông đô tiến si. Ông đọc nhiều, hiêu rộng, làm việc rất cần mân. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sư, địa lí, văn học… , sáng tác ca thơ lân văn xuôi. Ông được coi là nhà bác học lớn nhất cua nước ta thời xưa.

  Lê Quý Đôn (1726 – 1784): nhà bác học lớn của nước ta, quê ở tỉnh Thái Bình.

Trả lời :

   Lê Qúy Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuôi, ông đỗ tiến . Ông đọc nhiều, hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học …, sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi. Ông được coi là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.