Chính tả: Rước đèn ông sao

1. Nghe – viết : Rước đèn ông sao (từ đầu …đến nom rất vui mắt.)

2.

a) Tìm và viết tiếp vào vở tên các đồ vật, con vật :

Gợi ý :

b) Viết vào vở những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh :

Gợi ý :