Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường

1. Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường (từ Một chiếc xích lô… đến hết)

2. Điền vào chỗ trống và giải câu đố :

a) tr hay ch ?

    Mình …òn, mũi nhọn

    …ẳng phải bò, …âu

    Uống nước ao sâu

    Lên cày ruộng cạn

                    (Là cái gì?)

Trả lời :

    Mình tròn, mũi nhọn

    Chẳng phải bò, trâu

    Uống nước ao sâu

    Lên cày ruộng cạn

                   (Là cái bút mực)

b) iên hay iêng ?

    Trên trời có g… nước trong

Con k… chẳng lọt, con ong chẳng vào.

                                               (Là quả gì?)

Trả lời :

Trên trời có giếng nước trong

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

                                                (Là quả dừa)

3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Trả lời :