Chính tả: Vẽ quê hương

1. Nhớ - viết: Vẽ quê hương (từ đầu đến Em tô đỏ thắm)

?

- Trong bài chính tả có những từ nào phải viết hoa ? Vì sao ?

- Nhắc lại cách trình bày bài thơ 4 chữ.

Trả lời :

- Những từ phải viết hoa : Chữ đầu tiên trong tên bài thơ và ở đầu mỗi dòng thơ.

- Các chữ đầu dòng thơ cách lề vở 2 hoặc 3 ô li.

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hay x?

   Một nhà …àn đơn …ơ vách nứa

   Bốn bên …uối chảy cá bơi vui

   Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

   Ánh đèn khuya còn …áng lưng đồi.

                               Nguyễn Đình Thi

Trả lời :

   Một nhà sàn đơn sơ vách nứa

   Bốn bên suối chảy cá bơi vui

   Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

   Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi.

b) ươn hay ương ?

-          Mồ hôi mà đổ xuốn v…`

      Dầu xanh lá tốt vấn v… tơ tằm.

                                         Thanh Tịnh

-          Cá không ăn muối cá …

      Con cãi cha mẹ trăm đ…` con hư.

                                              Tục ngữ

Trả lời :

-          Mồ hôi mà đổ xuốn vườn

      Dầu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm.

 

-          Cá không ăn muối cá ươn

      Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.