Chính tả: Về quê ngoại

1. Nhớ - viết: Về quê ngoại (10 dòng thơ đầu)

2.

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

     Công a như núi Thái Sơn.

Nghĩa mẹ như nước ong nguồn ảy ra

     Một lòng thờ mẹ kính a

Cho òn chữ hiếu mới là đạo con.

Trả lời :

     Công cha như núi Thái Sơn.

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

     Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm ? Giải câu đố.

  -              Cái gì mà lươi bằng gang

Xới lên mặt đất nhưng hàng thăng băng

        Giúp nhà có gạo đê ăn

Siêng làm thì lươi sáng bằng mặt gương

Trả lời :

           Cái gì mà lưỡi bằng gang

Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng

           Giúp nhà có gạo để ăn

Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương.

-> Đó là cái cày

-      Thuơ bé em có hai sừng

Đến tuôi nưa chừng mặt đẹp như hoa

        Ngoài hai mươi tuôi đa già

Gần ba mươi tuổi lại mọc ra hai sừng

Trả lời :

       Thuở bé em có hai sừng

Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa

        Ngoài hai mươi tuổi đã già

Gần ba mươi tuổi lại mọc ra hai sừng

-> Đó là vầng trăng