Chú giải bản đồ

- Gồm hệ thống kí hiệu và giải thích ý nghĩa của kí hiệu.

Địa hình và khoáng sản LB Nga

- Cần đọc bảng chú giải và ý nghĩa của kí hiệu trước khi đọc nội dung bản đồ.

Ví dụ