Chu kì, tần số, bước sóng điện từ

- Bước sóng khi L, C thay đổi

Bước sóng sóng điện từ : \(\lambda  = 2\pi c\sqrt {LC} \)  

Nếu mạch chọn sóng có cả L và C biến đổi thì bước sóng mà máy thu vô tuyến thu được sẽ thay đổi trong giới hạn từ: \({\lambda _{\min }} = 2\pi c\sqrt {{L_{\min }}{C_{\min }}} \) đến \({\lambda _{{\rm{max}}}} = 2\pi c\sqrt {{L_{{\rm{max}}}}{C_{{\rm{max}}}}} \)