Tổng kết chương VI, VII - Cơ cấu nền kinh tế. Địa lí nông nghiệp.

I. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ.

1. Các nguồn lực phát triển kinh tế.
- Khái niệm nguồn lực.
- Phân chia các nguồn lực và vai trò đối với phát triển kinh tế.
+ Căn cứ vào nguồn gốc: nguồn lực vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội
+ Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ: nguồn lực bên trong và bên ngoài.

2. Cơ cấu nền kinh tế.
- Khái niệm: là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

- Các bộ phận hợp thành:
+ Cơ cấu ngành kinh tế (3 nhóm): Nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.
+ Cơ cấu thành phần kinh tế: kinh tế Nhà nước, ngoài Nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Cơ cấu lãnh thổ.

II. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP.