Công cơ học

I - KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC?

Công cơ học dùng với trường hợp khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.

- Công cơ học phụ thuộc vào 2 yếu tố:

     + Lực tác dụng vào vật

     + Quãng đường vật dịch chuyển

II - CÔNG THỨC TÍNH CÔNG CƠ HỌC

Công thức tính công cơ học khi lực \(F\) làm vật dịch chuyển một quãng đường \(s\)theo hướng của lực:

\(A = F.s\)

Trong đó:

     + $A$: công của lực $F$

     + $F$: lực tác dụng vào vật $\left( N \right)$

     + $S$: quãng đường vật dịch chuyển $\left( m \right)$

- Đơn vị công là Jun (kí hiệu là J): $1J = 1{\rm{ }}N.m$

+ Nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công được tính bằng một công thức khác sẽ học ở lớp trên

+ Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng không.