Công thức định luật Ôm

- Định luật Ôm cho đoạn mạch:

\(I = \dfrac{U}{R}\) hay \(U = I.R\)

- Định luật Ôm cho toàn mạch:

\(I = \frac{E}{{{R_N} + r}}\)

- Độ giảm thế trên đoạn mạch: \({U_N} = I.{R_N} = E - I.r\)

- Suất điện động của nguồn: \(E = I\left( {{R_N} + r} \right)\)

Trong đó:

+ E, r là suất điện động và điện trở trong của nguồn

+ I là cường độ dòng điện (A)

+ \({R_N}\) là điện trở tương đương của mạch ngoài