Công thức tính nhiệt lượng

I - NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

- Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào:

     + Khối lượng

     + Độ tăng nhiệt độ của vật

     + Nhiệt dung riêng của chất làm nên vật.

II - NHIỆT DUNG RIÊNG

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho $1kg$ chất đó để nhiệt độ tăng thêm ${1^0}C\left( {1K} \right)$

- Ký hiệu: $c$

- Đơn vị: $J/kg.K$

III - CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

Công thức tính nhiệt lượng thu vào:

\(Q = mc\Delta t = mc\left( {{t_2} - {t_1}} \right)\)

Trong đó

     + $m$: khối lượng của vật $\left( {kg} \right)$

     + ${t_2}$: nhiệt độ cuối của vật $\left( {^0C} \right)$

     + ${t_1}$:  nhiệt độ đầu của vật $\left( {^0C} \right)$

     + \(\Delta t = {t_2} - {t_1}\): độ tăng nhiệt độ, tính ra \(^0C\) hoặc \(K\)

     + $c$: nhiệt dung riêng của chất làm nên vật $\left( {J/kg.K} \right)$

     + $Q$: nhiệt lượng thu vào của vật $\left( J \right)$

IV - CHÚ Ý

 Ngoài $J,{\rm{ }}kJ$ đơn vị nhiệt lượng còn được tính bằng $calo,{\rm{ }}kcalo$

 $1kcalo = 1000calo;1{\rm{ }}calo = 4,2J$