Công và công suất của dòng điện

1. Công của dòng điện

Công của dòng điện hay điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo công thức:

\(A = Uq = UIt\)

Trong đó:

+ U (V) là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

+ I (A) cường độ dòng điện qua mạch

+ t (s) thời gian dòng điện chạy qua mạch

2. Công suất điện

Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó:

\(P = \dfrac{A}{t} = U.I\,\left( {\rm{W}} \right)\)

3. Định luật Jun-len-xơ (nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn)

- Nội dung: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

- Biểu thức: \(Q = R{I^2}t\)