Công và công suất của nguồn điện

- Công của nguồn điện: là công của dòng điện chạy trong toàn mạch:

\({A_{ng}} = qE = EIt\)

- Công suất của nguồn điện: bằng công suất tiêu thụ của toàn mạch:

\({P_{ng}} = \dfrac{A}{t} = E.I\)

- Hiệu suất nguồn điện:

\(H = \dfrac{{{A_{{\mathop{\rm co}\nolimits} \,ich}}}}{A} = \dfrac{{{U_N}}}{E} = \dfrac{{{R_N}}}{{{R_N} + r}}\)

- Công và công suất các dụng cụ chỉ tỏa nhiệt:

+ Công: \(A = UIt = R{I^2}t = \dfrac{{{U^2}}}{R}t\)

+ Công suất: \(P = UI = R{I^2} = \dfrac{{{U^2}}}{R}\)