CONSONANT CLUSTERS /pr/ , /pl/ , /gl/, /gr/

  1. Phụ âm /pr/

Đầu tiên môi trên và dưới đóng lại sau đó mở miệng bật hơi từ bên trong tạo ra thành âm /p/, phát âm nhanh gọn. Sau đó, phát âm nhanh âm /r/ bằng cách cong lưỡi lên để tạo nên một khoảng trống ở giữa miệng nhưng lưỡi không chạm tới chân răng trên. Nâng cao vòm ngạc mềm để luồng hơi có thể thoát ra giữa đầu lưỡi và ngạc mà không tạo thành âm xát.

  1. Phụ âm /pl/

Đầu tiên môi trên và dưới đóng lại sau đó mở miệng bật hơi từ bên trong ra tạo thành âm /p/, phát âm nhanh gọn. Sau đó, phát âm nhanh âm /l/ bằng cách nâng cao vòm mềm, đầu lưỡi chạm vào phần chân răng phía trên để chặn phần giữa miệng (nhìn từ bên ngoài). Luồng hơi từ phía trong sẽ thoát ra qua 2 bên lưỡi và vòm miệng. Dùng  giọng tạo ra phụ âm kêu.

  1. Phụ âm /gl/

Đầu tiên phát âm nhanh âm /g/, đây là âm ngắn và yếu, không bật hơi. Nâng phần lưỡi sau lên cao chạm tới vòm mềm, như vậy luồng hơi từ phía trong sẽ bị cản lại. Sau đó áp lực luồng hơi trong vòm miệng tăng lên, đẩy lưỡi đi xuống và ra ngoài. Thanh âm rung. Sau đó, phát âm nhanh âm /l/ bằng cách nâng cao vòm mềm, đầu lưỡi chạm vào chân răng trên để chặn phần miệng (nhìn từ bên ngoài). Luồng hơi từ phía trong sẽ thoát ra qua 2 bên của lưỡi và vòm miệng. Dùng giọng tạo ra phụ âm kêu.

  1. Phụ âm /gr/

Đầu tiên phát âm nhanh âm /g/, đây là âm ngắn và yếu, không bật hơi. Nâng phần lưỡi sau lên cao chạm tới vòm mềm, như vậy luồng hơi từ phía trong sẽ bị cản lại. Sau dó áp lực luồng hơi trong vòm miệng tăng lên, đẩy lưỡi đi xuống và ra ngoài. Thanh âm rung. Sau đó, phát âm nhanh âm /r/ bằng cách cong lưỡi lên để tạo nên khoảng trống ở giữa miệng nhưng lưỡi không chạm tới chân răng trên. Nâng cao vòm ngạc mềm để luồng hơi có thể thoát ra giữa đầu lưỡi và ngạc mà không tạo thành âm xát.