Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

1. Phong trào văn hóa Phục hưng

* Nguyên nhân:

*Phong trào Văn hóa Phục hưng:

- Mục đích:

+ Khôi phục nền văn hoá Hy Lạp, Rô Ma cổ đại

+ Sáng tạo văn hoá mới của giai cấp tư sản.

- Quê hương: Italy (Ý)

- Nội dung:

+ Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội

+ Đề cao giá trị con người

+ Chú trọng nội dung về khoa học kĩ thuật

* Vai trò

- Cổ vũ đấu tranh chống phong kiến

- Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu Âu và nhân loại, được xem là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”.

2. Phong trào Cải cách tôn giáo

* Nguyên nhân:

Giáo hội và kinh thánh của đạo Ki-tô do giai cấp thống trị châu Âu lấy làm cơ sở tư tưởng đã cản trở sự phát triển của tư sản

=> Giai cấp tư sản đòi hỏi phải “cải cách” tổ chức của Giáo hội đó.

* Khởi xướng: M. Luthơ (1483 – 1546), một tu sĩ ở Đức

* Nội dung:

* Kết quả, ý nghĩa:

- Thúc đẩy chống phong kiến

- Làm cho đạo Kitô phân hóa, mâu thuẫn và xung đột với nhau:

+ Cựu giáo là Ki-tô giáo cũ.

+ Tân giáo là Tôn giáo cải cách.

- Bùng nổ “chiến tranh nông dân Đức” – Cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến ở châu Âu.