Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì thay đổi?

- Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Au Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc làm 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân.

- Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, cộng với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.

* Sơ đồ tổ chức hành chính dưới thời nhà Hán:

Đứng đầu châu là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái thú và Đô uý.

Đứng đầu huyện là các Lạc tướng người Việt.

- Các chính sách khác:

+ Kinh tế:

/ Bắt nhân dân nộp nhiều loại thuế, đặc biệt là thuế sắt, muối.

/ Cống nạp các sản vật

+ Văn hóa – xã hội:

/ Đưa người Hán sang sống cùng người Việt

/ Bắt nhân dân theo phong tục của người Hán.

Năm 40, Tô Định được cử sang làm Thái thú quận Giao Chỉ. Tên này ra sức đàn áp và vơ vét của cải của nhân dân, khiến nhân dân ta càng thêm khổ cực.

2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

*Nguyên nhân:

- Do ách đô hộ thống trị tàn bạo của nhà Hán nên nhân dân căm phẫn.

*Mục tiêu: giành lại nền độc lập đã mất.

*Diễn biến: 

   Lược đồ: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

* Kết quả:

- Thái thú Tô Định bỏ trốn, quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa giành thắng lợi.

- Xoá ách áp bức tàn bạo của quân xâm lược Hán

- Giành lại độc lập cho dân tộc.

*Ý nghĩa:

Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta.