Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp, mắc song song

I – ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP

- Đoạn mạch mắc nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

Ví dụ:

- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp:

+ Cường độ dòng điện: \(I = {I_1} = {I_2} = ... = {I_n}\)

+ Hiệu điện thế: \(U = {U_1} + {U_2} + ... + {U_n}\)

Bài tập ví dụ:

Mắc ba bóng đèn nối tiếp nhau vào hiệu điện thế \(12V\). Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn thứ nhất là \(2V\), hiệu điện thế hai đầu bóng đèn thứ hai là \(4V\). Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn thứ 3 có giá trị là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Vì mạch điện mắc nối tiếp nên ta có: \(U = {U_1} + {U_2} + {U_3}\)

Ta suy ra: \({U_3} = U - \left( {{U_1} + {U_2}} \right)\)

Theo đề bài, ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}U = 12V\\{U_1} = 2V\\{U_2} = 4V\end{array} \right. \to {U_3} = 12 - \left( {2 + 4} \right) = 6V\)  

II – ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG

- Đoạn mạch song song thì hai dụng cụ đo có 2 điểm chung

Ví dụ:

- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc song song:

+ Cường độ dòng điện: \(I = {I_1} + {I_2} + ... + {I_n}\)

+ Hiệu điện thế: \(U = {U_1} = {U_2} = ... = {U_n}\)

Bài tập ví dụ:

Cho mạch điện gồm 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc song song vào nguồn điện \(6V\). Biết cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là \(0,35A\) , cường độ dòng điện trong mạch chính là \(0,5A\). Tính

a. Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ­1 và hai đầu đèn Đ2

b. Cường độ dòng điện qua đèn Đ2

Hướng dẫn giải:

a. Ta có hai đèn mắc song song suy ra hiệu điện thế trên đèn 1 bằng hiệu điện thế trên đèn 2 và bằng hiệu điện thế của nguồn: \(U = {U_1} = {U_2} = 6V\)

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là \(6V\), hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là \(6V\)

b. Ta có cường độ dòng điện trong mạch chính: \(I = {I_1} + {I_2}\)

Ta suy ra, cường độ dòng điện qua đèn Đ2: \({I_2} = I - {I_1} = 0,5 - 0,35 = 0,15A\)

Vậy cường độ dòng điện qua đèn Đ2 là \(0,15A\)