Đặc điểm bên ngoài của lá

I. ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Lá gồm cuống lá và phiến lá

1. Phiến lá

- Hình dạng đa dạng: dạng bản dẹt, có hình tim, hình dải, hình tròn…

- Kích thước: nhỏ, trung bình, lớn

- Màu sắc: có màu xanh lục

- Diện tích phần phiến: lớn và rộng hơn so với phần cuống

→ Giúp lá nhận được nhiều ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ

2. Gân lá

- Có 3 kiểu gân lá:

+ Gân hình mạng: lá ổi, tía tô …

+ Gân song song: lá mía, ngô …

+ Gân hình cung: lá bèo nhật bản, địa liền …

3. Lá đơn và lá kép

- Lá đơn:

+ Cuống nằm ngay dưới chồi nách

+ Mỗi cuống chỉ mang một phiến

+ Cả cuống và phiến rụng cùng một lúc

- Lá kép:

+ Cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, nằm dưới chồi nách

+ Mỗi cuống con mang một phiến (lá chét)

+ Cuống lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau

II. CÁC KIỂU XẾP LÁ TRÊN THÂN VÀ CÀNH

- Lá xếp trên thân theo 3 kiểu: mọc đối, mọc cách, mọng vòng

- Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng