Đặc trưng của năng lượng

- Mọi vật đều cần năng lượng để hoạt động. Sự hoạt động (thay đổi chuyển động hoặc biến dạng của vật) có được là do có tác dụng lực giữa các vật.

=> Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.