Dạng 1: Tương tác hai điện tích

Phương pháp: Vận dụng công thức: \({F_{12}} = {F_{21}} = F = k\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

Trong đó:

+ k: hằng số cu-lông: k = 9.109 (N.m2/c2)

+ q1, q2: điện tích điểm (C)

+ r: khoảng cách giữa 2 điện tích điểm

+ ε: hằng số điện môi

Công thức nghiệm: Nếu 2 quả cầu giống nhau mà cho chúng tiếp xúc thì khi đó, điện tích của quả cầu sau tiếp xúc là: \({q_1}' = {q_2}' = q' = \dfrac{{{q_1} + {q_2}}}{2}\)

Trong đó: q1, q2 là điện tích trước khi tiếp xúc.