Dạng 1: Xác định các đại lượng của sóng âm

Phương pháp

Cộng hưởng  âm:

* Hai đầu là nút sóng khi công hưởng âm :  \(l = k\frac{\lambda }{2}{\rm{  }}(k \in {N^*})\)

   - Số bụng sóng = số bó sóng = k ;

   - Số nút sóng = k + 1

 * Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:   \(l = (2k + 1)\frac{\lambda }{4}{\rm{  }}(k \in N)\)

  - Số bó (bụng) sóng nguyên = k;

  - Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

*Tốc độ  truyền sóng:  \(v = \lambda f = \frac{\lambda }{T}\)