Dạng 4: Xác định chu kì bán rã T, thời gian phóng xạ t, tuổi cổ vật

* Chu kì bán rã T:

- Dựa vào liên hệ giữa chu kì bán rã và hằng số phóng xạ: \(\lambda  = \dfrac{{\ln 2}}{T}\)

- Dựa vào công thức định luật phóng xạ (giải hàm số mũ, loga)

* Tuổi của vật cổ:

Tuổi của vật cổ:

\(t = \dfrac{T}{{\ln 2}}\ln \dfrac{{{N_0}}}{N} = \dfrac{T}{{\ln 2}}\ln \dfrac{{{m_0}}}{m}\) hay \(t = \dfrac{1}{\lambda }\ln \frac{{{N_0}}}{N} = \dfrac{1}{\lambda }\ln \dfrac{{{m_0}}}{m}\).

Lưu ý: các đại lượng m và m0 , N và N0 , H và H0  phải cùng đơn vị.